Μεταβυζαντινή Αγιογραφία

post-Byzantine icon art

 

Επιλογή γλώσσας

Language selection

Greek

English

 

Ανθίβολο των αρχών του 16ου αι. ("Ο Νιπτήρας", από την έκθεση θησαυροί του Αγίου Όρους)

Anthivolo from the early of the 16th c. ("The Washing of the Feet", Treasures of Mount Athos)

 

 

 

09.01.2001

e-mail: xenitis@yebo.co.za

Xenitis On Line

ooooo οικολογία